FUNDING BANKS

   

                                                                                                                                    

 Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản            Ngân hàng Thế giới                   Ngân hàng Phát triển Châu Á 

 

                                                                                   

    Ngân hàng Phát triển Đức               Cơ quan Hợp tác Phát triển Úc                Ngân hàng XNK Hàn Quốc